คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

Thailand National Sports University -Krabi Campus

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

กล่าวต้อนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ

กิจกรรมคณะ