คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

Thailand National Sports University -Krabi Campus

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชัญญานุช ชีพเป็นสุข นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท และศิษย์เก่าศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ประกาศ

กิจกรรมคณะ