กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งมั่น ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ดังเช่น ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์