กิจกรรมสร้างเสริมความเป็นครู


วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการสร้างเสริมความเป็นครู 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ