กิจกรรมอบรมลูกเสือ 24-26 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ เป็นเวลา 3 วัน โดยได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักสูตร