ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน 2

วันที่ 24-26 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 2 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์