โครงการเสริมสร้างความเป็นครูพลศึกษา

"ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน"