รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา​ 13.00 น. นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของจังหวัดกระบี่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกะณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่กล่าวให้ข้อมูล พร้อมทั้งโยธาธิการจังหวัด สสจ และผู้บริหารของจังหวัดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนชุมชนใกล้เคึยงที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และรองนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการเตรียมความพร้อมและมาตรการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 400 เตียง โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เตรียมการไว้เพื่อใช้ในกรณีที่มีผู้ป่วยในจังหวัดกระบี่จำนวนมากเกินกว่าที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และ 2 จะรับผู้ป่วยไว้ได้

โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 นี้ ได้ปรับปรุงจากโรงยิมขนาด 2 ชั้น โดยได้ทำเป็นระบบปิด ผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าออกได้ มีระบบรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ การกำจัดขยะและน้ำเสียก็ได้ทำอย่างมีมาตรฐานไม่ให้เชื้อโรคสามารถหลุดออกไปสู่บริเวณภายนอกได้

ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้สอบถามผู้แทนนักศึกษาถึงเสียงสะท้อนจากนักศึกษา ซึ่ง นายชลพัฒน์ หง้าฝา รองนายกองค์การนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นถึงความรู้สึกของนักศึกษาบางส่วนที่มีความกังวลในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งทางจังหวัดกระบี่จะมีการประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการของโรงพยาบาลสนามผ่านทางสื่อออนไลน์ให้มากชึ้น เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริง เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง