สัมมนาครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดสัมมนาครูพี่เลี้ยงภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่าง ๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดให้มีการสัมมนาแบบออนไลน์ขึ้นผ่านทางโปรแกรม ZOOM