สอนออนไลน์ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา จึงได้ทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM LINE และ Google Classroom เป็นต้น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น