หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ผ่านการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา2564โดยต้นสังกัด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ผ่านการประเมินระดับหลักสูตรโดยต้นสังกัด ในการประเมินปีการศึกษา 2564