อบรมภาษาอังกฤษ 2564

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3-5 เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TNSU English Test ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และคณะศิลปศาสตร์ อบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 9-28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาของคณะให้จะสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ในระดับ B1 ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา