อบรมและสอบภาษาอังกฤษ

วันที่ 20-22 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ และเข้ารับการสอบแบบ online ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 69 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการชั้น 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่