การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

  • วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ณ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานจิตอาสาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆได้รับความอนุเคราะห์จาก

#มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน

#มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดกระบี่

#โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช


  • วันที่ 16 มิถุนายน 2564 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ร่วมกับโรงพยาบาลกระบี่

  • ซึ่งผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ประเมินตนเองความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน OnSite