โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทักษะวิชาชีพและการดำรงชีวิต

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทักษะวิชาชีพและการดำรงชีวิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากทีมงานวิทยากรศึกษานิเทศก์จังหวัดกระบี่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุมน เกลาฉีด รักษาราชการแทนรองคณบดี ทำพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ธรณัส ปัญญาไข ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน