กิจกรรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านนวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ โดยมีอาจารย์พิเชษฐ์ สายเส็น เป็นวิทยากรให้การอบรม