โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปี 2564

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ได้จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปี พ.ศ. 2564 ในกิจกรรมมวยไทย และ มโนราห์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ตามคำกล่าวรายงานของนายชลพัฒน์ หง้าฝา รองนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์วรรณา นิ่มวุ่น เจ้าของโครงการ และความร่วมมืออันดีของทีมงานองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และผู้เข้ารับการอบรม การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการ DMHTT การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด