10-12 มกราคม 2567 โครงการเสริมสร้างความเป็นครูพลศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10-12 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นครูพลศึกษา นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารวิทยบริการ โดยเวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม ได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาขั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์สุขสวัสดิ์ แย้มศรี หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กล่าวรายงานการจัดโครงการ คณาจารย์ และ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 80  คน มีเนื้อหาในการอบรมดังนี้