คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากต้นสังกัด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รับการประเมินระดับหลักสูตรพลศึกษา (ปริญญาโท) รูปแบบการประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จากต้นสังกัด

โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ ดร.สฤษเดช แซมมณี ประธานกรรมการ

 2. ผศ.ดร.ปณิตา เกตุแก้ว กรรมการ

 3. อาจารย์ ดร.เกศณิชชา อาษา กรรมการ

 4. ผศ.ยานี จรคงศรี เลขานุการ

ผู้รับการสัมภาษณ์ประกอบด้วย

 1. นางสาวกฤติยา เพชรสิทธิ์ ศิษย์เก่า

 2. นายบุญชัย บัญญา ผู้ใช้บัณฑิต

 3. นางสาวศิริโฉม หนูเปีย นักศึกษา

 4. นายสมทัด สัตย์จิตร นักศึกษา

 5. ผศ.ปรัศนี ซอลิฮี ช่วยการ ตัวแทนอาจารย์

 6. นางสาวสุรัชดา ภักดีวานิช. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

 7. รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 8. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ เชยชม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 9. อาจารย์ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รับการประเมินระดับหลักสูตรพลศึกษา (ปริญญาตรี) รูปแบบการประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ ดร.สฤษเดช แซมมณี ประธานกรรมการ

 2. อาจารย์ ดร.เกศณิชชา อาษา กรรมการ

 3. อาจารย์รังสิมาภรณ์ หนูน้อย กรรมการ

 4. อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส เลขานุการ

ผู้รับการสัมภาษณ์ประกอบด้วย

 1. นายอุดมศักดิ์ จันทร์เพชร ศิษย์เก่า

 2. นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร ผู้ใช้บัณฑิต

 3. นางสาวณัฐลินี ช่วยรักษ์ นักศึกษา

 4. นายโศภณ เกวะระ นักศึกษา

 5. นายชลพัฒน์ หง้าฝา นักศึกษา

 6. อาจารย์สุมน เกลาฉีด ตัวแทนอาจารย์

 7. นางสาวสุวรรณี พิจิตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

 8. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 9. อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 10. ผศ.ธรณัส ปัญญาไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 11. ผศ.ยานี จรคงสี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 12. ผศ.กู้เกียรติ บุญมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลการประเมินหลักสูตรด้วยวาจา อยู่ในระดับ ดี

ประมวลภาพการประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

ประมวลภาพการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท