รับการประเมินระดับคณะปีการศึกษา 2563

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับวิทยาเขต โดยผลการประเมินระดับคณะอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.03 จากาการประเมินออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ุ ผศ.นันทภัทร คำวิจิตร อาจารย์โรจน์รวี ชัยรัตน์ และเลขานุการ อาจารย์ ดร.เกษณิชชา อาษา