การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ของนักศึกษา หลักสูตรครู ปริญญาตรี 4 ปี (นักศึกษา รหัส 62) นักศึกษาสอบได้ทั้งส้ิน 5 วิชา ซึ่งครุสภาจะจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และตุลาคม