นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายอติชาติ วรดิษฐ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเลือกตั้ง เป็น นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยอาจารย์ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารวิทยบริการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีในการจัดเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ (กกต.)  ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา จำนวน 2 ทีม ได้แก่ นายกรวิช พุ่มพูล หมายเลข 1 พรรคมกช.ก้าวหน้า  และ นายอติชาติ วรดิษฐ หมายเลข 2 พรรคร่วมมือพัฒนา  

ในเวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.สุวัจ ชุนหรัตน์ หัวหน้างานองค์การนักศึกษา ได้กดปุ่มเปิดระบบการเลือกตั้ง นักศึกษาทั้ง 3 คณะได้ทยอยกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และ เวลา 15.00 น. ได้ทำการกดปุ่มปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ผลการเลือกตั้ง นายอิตชาติ วรดิษฐ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา และ นายกรวิช พุ่มพูล ได้รับตำแหน่งรองนายกองค์การนักศึกษา

การเลือกตั้งครั้งนี้มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั้งสิ้นรวม 355 คน