ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ