ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 และ รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความสามารถทาง.pdf