พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓

กำหนดการฝึกซ้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการฝึกซ้อม ปีการศึกษา ๒๕๖

กำหนดการฝึกซ้อม ปีการศึกษา ๒๕๖

กำหนการฝึกซ้อมใหญ่และวันรับจริง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (คณะวิทยาศาสตร์ฯและศิลปศาสตร์) และ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มจองชุดครุยและรับข้อมูลซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระเบียบการแต่งกาย