การแจ้งความประสงค์ศึกษาต่อ นักศึกษาวิชาทหาร

ให้นักศึกษาที่ประสงค์เรียนนักศึกษาวิชาทหารต่อในชั้นปีที่ 3 (ในกรณีที่เรียนจบชั้นปีที่ 2 มาแล้ว) และ นักศึกษาที่ประสงค์เรียนนักศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่ 4 (ในกรณีที่เรียนจบชั้นปีที่ 3 มาแล้ว) นักศึกษาทุกคณะ สามารถแจ้งความประสงค์จะเรียนต่อ ได้ที่

  1. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน ณ คณะศึกษาศาสตร์ หรือ

  2. แจ้งความประสงค์ได้ที่ ห้องกิจการนักศึกษาฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 หรือ

  3. แจ้งทางแบบฟอร์ม online นี้ได้ ...กด.... หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  4. แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  5. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ เรียน นศท. ...

นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่ง