26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จาก ป.ป.ส

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ร่วมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก